در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا RStudio را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که RStudio را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RStudio را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند RStudio را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند RStudio را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب