در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Remote Sensing Applications را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Remote Sensing Applications را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Remote Sensing Applications را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Remote Sensing Applications را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Remote Sensing Applications را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب