در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Rhinoceros را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Rhinoceros را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Rhinoceros را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Rhinoceros را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Rhinoceros را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب