در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Routing Protocols را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Routing Protocols را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Routing Protocols را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Routing Protocols را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Routing Protocols را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب