در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا SQA Team Test را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SQA Team Test را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SQA Team Test را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SQA Team Test را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SQA Team Test را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب