در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Software Project Management را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Software Project Management را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Software Project Management را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Software Project Management را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Software Project Management را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب