در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Symantec Endpoint Protection را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Symantec Endpoint Protection را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Symantec Endpoint Protection را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Symantec Endpoint Protection را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Symantec Endpoint Protection را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب