در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Ubuntu را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Ubuntu را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Ubuntu را بصورت مبتدی و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Ubuntu را بصورت متوسط و حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Ubuntu را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب