در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا VMware Certified Professional را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که VMware Certified Professional را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند VMware Certified Professional را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند VMware Certified Professional را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند VMware Certified Professional را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب