در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا VMware Certified Professional را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که VMware Certified Professional را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند VMware Certified Professional را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند VMware Certified Professional را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند VMware Certified Professional را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب