در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا WCF Services را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که WCF Services را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند WCF Services را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند WCF Services را بصورت متوسط و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند WCF Services را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب