در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا WHMCS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که WHMCS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند WHMCS را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند WHMCS را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند WHMCS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب