در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Web Hosting را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Web Hosting را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Hosting را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Hosting را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Web Hosting را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب