در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Windows Desktop Administration را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows Desktop Administration را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Windows Desktop Administration را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Windows Desktop Administration را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows Desktop Administration را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب