در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Wireless را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Wireless را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Wireless را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Wireless را بصورت متوسط و حدود ۵۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Wireless را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
کاربران منتخب