در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا iOS Development را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که iOS Development را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند iOS Development را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند iOS Development را بصورت متوسط و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند iOS Development را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب