در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا iPhone Application Development را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که iPhone Application Development را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند iPhone Application Development را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند iPhone Application Development را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند iPhone Application Development را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب