حسین سلیمانی

حسین سلیمانی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | آمل
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سبز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سبز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
-
زیردیپلم
توضیحات