رویا بابازاده

رویا بابازاده

کارشناسی ارشد کشاورزی حشره شناسی

۲۱۵ارتباط ۹مهارت
قزوین | قزوین
حشره شناس
ایران سبز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی حقوق قضایی
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد کشاورزی حشره شناسی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حشره شناس
ایران سبز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مسئول فنی
سبز آفرین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مسئول فنی
گیاه گستر دشت قزوین
۱۳۸۹ اکنون
گیاه پزشک
.....
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
بررسی اثر عصاره چند گونه گیاهی بر روی بید سیب زمینی
حشره شناس در ایران سبز
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۶
بررسی اثر عصاره های اتیل استاتی و هگزانی چند گونه گیاهی بر روی تخم بید سیب زمینی
بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی

رویا بابازاده داود محمدی رعنا پور ایوبی رویا بابازاده
مهارت ها
| ۱۸۹نفر
شاهد امینیعلیرضا نعمتی رشته رودیابوالفضل تقی زادهحامد جعفرینصران کاظم زکی
| ۱۸۵نفر
شاهد امینیعلیرضا نعمتی رشته رودینصران کاظم زکیمیثم سلیمانیعبدالرضا سردره
| ۱۷۹نفر
شاهد امینیعلیرضا نعمتی رشته رودینصران کاظم زکیمیثم سلیمانیعبدالرضا سردره
| ۱۷۳نفر
شاهد امینیعلیرضا نعمتی رشته رودینصران کاظم زکیعبدالرضا سردرهمحمد شالو
| ۱۶۸نفر
شاهد امینیعلیرضا نعمتی رشته رودینصران کاظم زکیمیثم سلیمانیعبدالرضا سردره
| ۱۲۰نفر
شاهد امینیعلیرضا نعمتی رشته رودینصران کاظم زکیمیثم سلیمانیعبدالرضا سردره
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مبارزه با ملخ ها ،نماتد ها ، جوندگان و سایر حشرات افت
مسئول فنی در گیاه گستر دشت قزوین
آموزش مسئول فنی فروشگاه سموم کشاورزی
درجه کارشناسی ارشد کشاورزی حشره شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تهیه اسلاید از قارچ های بیماری زای گیاهی
درجه کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان
تهیه اسلاید از نماتد های بیماری زای گیاهی
درجه کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دیلمان
تهیه اسلاید از کنه های گیاهی
درجه کارشناسی ارشد کشاورزی حشره شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تهیه اسلاید از شپشک های گیاهی
درجه کارشناسی ارشد کشاورزی حشره شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
توضیحات