امین ابراهیمی

امین ابراهیمی

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۰مهارت
بوشهر | بندر دیر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
توضیحات