رضا سواری

رضا سواری

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رهنما
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رهنما
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات