حسین داداشی کرچنگی

حسین داداشی کرچنگی

کارشناسی طراحی صنعتی ساخت و تولید

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | قائم شهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی طراحی صنعتی ساخت و تولید
توضیحات