سوسن نوروزی

سوسن نوروزی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت بازرگانی
توضیحات