امین مقیمی

امین مقیمی

مربی بازگشت به تمرین در پزشکی ورزشی استان فارس

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
مربی بازگشت به تمرین
پزشکی ورزشی استان فارس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۹۷ - ۱۴۰۰
کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
بازتوانی همسترینگ
کمته ملی المپیک
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
مربی بازگشت به تمرین
پزشکی ورزشی استان فارس
۱۳۹۸ اکنون
مربی کراسفیت
باشگاه ورزشی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۱
کراسفیت و کودکان
مقدمات بیو شیمی در علوم ورزش
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات