که یوان داودی

که یوان داودی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۳ارتباط ۰مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات