مهدی کریم زاده

مهدی کریم زاده

سراشپز غذاهای فرنگی و بین الملل

۷ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
توضیحات