میثم باقری

میثم باقری

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز زنجان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
مهارت ها
توضیحات