سید مصطفی جلالی

سید مصطفی جلالی

کارشناسی مهندسی شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناس تولید
داروسازی شفا فارمد
کارشناسی دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۸۱ - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناس تولید
داروسازی شفا فارمد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات