علیرضا مهدوی اسل

علیرضا مهدوی اسل

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
دفتر مهندسی
شرکت پایدار سازه فخر
کارشناسی دانشگاه شمال
تحصیلات
دانشگاه شمال
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
دفتر مهندسی
شرکت پایدار سازه فخر
پروژه ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار تعطیلی پروژه و خاتمه کار
توضیحات