سعدی آرمند

سعدی آرمند

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
کردستان | سقز
کارشناسی دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات