الهه اصغری

الهه اصغری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
تحصیلات
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
توضیحات