محمد الماسی

محمد الماسی

کاردانی معماری راه و ساختمان

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۴ اکنون
کاردانی معماری راه و ساختمان
توضیحات