سید عمادالدین موسوی

سید عمادالدین موسوی

کارشناسی ارشد توسعه روستایی

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد توسعه روستایی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات