محمد قیطاسی

محمد قیطاسی

کارشناسی IT فن آوری اطلاعات و ارتباطات

۸ارتباط ۲مهارت
ایلام | ملک شاهی
تسهیلگر بنیاد مستضعفان
دفاتردولتی و غیردولتی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی ایلام
تحصیلات
مرکز جامع  علمی کاربردی ایلام
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه اموزشی
مخابرات
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
تسهیلگر بنیاد مستضعفان
دفاتردولتی و غیردولتی
مهارت ها
| ۱نفر
شاهین رئیس زاده
دوره های آموزشی
کمک پرستار (سازمان نظام پرستاری تهران)
تسهیلگر بنیاد مستضعفان در دفاتردولتی و غیردولتی
توضیحات