محمد عبدالهی

محمد عبدالهی

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری

۰ارتباط ۳مهارت
قزوین | تاکستان
مهندس نقشه بردار ومسئول فنی ساختمان و ناظر پروژه های آسفالت و جدول و سنگفرش و ساختمان وزیرسازی شهری
دهیاری
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارالفنون
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارالفنون
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مهندس نقشه بردار ومسئول فنی ساختمان و ناظر پروژه های آسفالت و جدول و سنگفرش و ساختمان وزیرسازی شهری
دهیاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
کمک نقشه بردار
ماهان راه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
طرح هجرت
بنیادمسکن
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
براورد احجام زیزگذر های دولت آباد و قمیک و غفاری و شیداصفهان برای شرکت ماهان راه
برداشت و تفکیک و طراحی و پیاده سازی چندین قطعه زمین 3هکتاری شهرداری خرمدشت از توابع استان قزوین
برداشت و تفکیک و طراحی و پیاده سازی زمین 12هکتاری شهرداری سگز آباداز توابع استان قزوین
برداشت و تفکیک و طراحی و پیاده سازی زمین 3هکتاری شهرداری ضیاباد از توابع استان قزوین
برداشت و طراحی و پیاده سازی بلوار امام علی (ع) به طول 4 کیلومتر شهرداری شریفیه از توابع استان قزوین
برداشت و پیاده سازی زمین 12هکتاری شهرداری شریفیه از توابع استان قزوین
پیاده سازی ساختمان شهرداری شریفیه از توابع استان قزوین
پیاده سازی پارک 2 هکتاری معروف به باغ اربابی شریفیه از توابع استان قزوین
همکاری با شهرداری تاکستان وخرمدشت و شریفیه در برداشت عوارض شهری
و برداشت شهری - برداشت های معادن و ......