علی نصیریان

علی نصیریان

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | شهرضا
3D Artist
ایستاسازین سپاهان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نقش جهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نقش جهان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
3D Artist
ایستاسازین سپاهان
این شرکت یک شرکتی است که در اصفهان فعالیت میکند و در زمینه ساختمان از طراحی تا اجرا کار میکند.
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات