یاسر فیضی

یاسر فیضی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۲مهارت
کرمانشاه | پاوه
کارمند اداری
تاریر- گل گهر سیرجان
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارمند اداری
تاریر- گل گهر سیرجان
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
حسابدار
پایاب کوثر