محمد حیدری

محمد حیدری

کارشناسی برق الکتروتکنیک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | عجب شیر
کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی برق الکتروتکنیک
توضیحات