نیترن خیرمند

نیترن خیرمند

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | شهرضا
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
توضیحات