یاسر نصیری

یاسر نصیری

کاردانی اموراداری

۱ارتباط ۰مهارت
کردستان | سنندج
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۲ اکنون
کاردانی اموراداری
توضیحات