پریسا بخشی وند

پریسا بخشی وند

دکترا فیزیک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | میاندوآب
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۴ اکنون
توضیحات