معصومه مرادی

معصومه مرادی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز فردوس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
توضیحات