حدیث میرزایی

حدیث میرزایی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
توضیحات