حسن اسدی

حسن اسدی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | پردیس
کارشناس
ا
کارشناسی دانشگاه شمال
تحصیلات
دانشگاه شمال
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس
ا
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات