مریم صیفوری

مریم صیفوری

کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | سنقر
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی زیست شناسی علوم گیاهی
دانشگاه رازی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی زیست شناسی
توضیحات