رعنا زارع

رعنا زارع

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۵۵ارتباط ۱۶مهارت
اصفهان | اصفهان
طراح وب‌سایت
دفتر طراحی سایت وبیار
کارشناسی دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد
تحصیلات
دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
طراح وب‌سایت
دفتر طراحی سایت وبیار
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
پشتیبانی شبکه و سخت افزار سایت
دانشگاه آیت العظمی حائری میبد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
دانشجو کارآموز
اداره آموزش و پرورش فلاورجان
تعمیرات کامپیوتر برای مدارس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
بازاریاب
حسابداری حسابرسی همکاران نوین
مهارت ها
| ۳۳نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتی
| ۳۲نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدم
| ۳۱نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدم
| ۳۱نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziامیر شجاعی مقدم
| ۳۰نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدم
| ۲۸نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدم
| ۲۴نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدم
| ۲۰نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتی
| ۱۷نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتی
| ۱۷نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتی
| ۱۶نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدم
| ۱۶نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتی
| ۱۵نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدم
| ۱۵نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتی
| ۶نفر
Farzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمجاوید تقوی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات