کیوان بُستانی

کیوان بُستانی

برق کار، و کمک پرستار

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
ریاست
نوید سحر
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی مهدی شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مهدی شهر
۱۳۸۷ اکنون
کاردانی مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
ریاست
نوید سحر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات