حسین چهرقانی

حسین چهرقانی

کارشناسی بهداشت محیط

۰ارتباط ۰مهارت
مرکزی | کمیجان
کارشناسی دانشگاه علوم پزشگی قم
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشگی قم
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی بهداشت محیط
توضیحات