محمدحسین دلاور

محمدحسین دلاور

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
امور مالی شرکت
شرکت پخش یک ویک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
امور مالی شرکت
شرکت پخش یک ویک
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
امور مالی شرکت
شرکت دومینو
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
امور مالی شرکت
شرکت لبنیات و بستنی میهن
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات