میلاد فکور

میلاد فکور

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار | برنامه نویس ارشد | متخضض امنیت شبکه

۱ارتباط ۱مهارت
فارس | مرودشت
برنامه نویس ارشد
هوشمند سازان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
برنامه نویس ارشد
هوشمند سازان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات