ارازمحمد صدقی

ارازمحمد صدقی

کاردانی اقتصاد کشاورزی

۰ارتباط ۰مهارت
گلستان | کلاله
کاردانی دانشگاه پیام نور واحد کلاله
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد کلاله
۱۳۹۱ اکنون
کاردانی اقتصاد کشاورزی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات